Όλες οι λεπτομέρειες για το έργο 13 περίπου εκατομμυρίων της εισόδου Ηγουμενίτσας...

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που αλλάζουν την εικόνα, τη λειτουργικότητα, την οδική ασφάλεια και  την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πρωτεύουσας της Θεσπρωτίας, η είσοδος πόλης της Ηγουμενίτσας, αρχίζει να υλοποιείται. Ειδικότερα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, το έργο: Σύνδεση λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι (είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας), προϋπολογισμού 12,7 εκ.€ 
Ο ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης δήλωσε σχετικά: «Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και προσωπικά τον Αναπληρωτή Υπουργό Αλέξη Χαρίτση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 του έργου της εισόδου της πόλης της Ηγουμενίτσας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, προϋπολογισμού 12,7 εκ €, το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα των πολιτών. Θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια σε έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο, ο οποίος θα έχει αυξημένη διέλευση και λόγω της λειτουργίας του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας. Εκτός αυτού, θα ομορφύνει  ολοκληρωτικά την εικόνα εισόδου της πόλης της Ηγουμενίτσας. 
Ο ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ
Ο αντιπεριφερειαρχης Θεσπρωτίας Θωμάς Πιτούλης, που όπως σημειώνει οι προσπάθειες για ο έργο είχαν ξεκινήσει το 2006, όταν ήταν δήμαρχος Ηγουμενίτσας, ανέφερε: "Ευχαριστώ θερμά την αντιπεριφερειαρχη  Ιωάννινων  Τατιάνα Καλογιάννη για την συνεχή ενασχόληση, την μεθοδικότητα και την αποφασιστικότητα της σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας για έγκριση ένταξης του έργου μέχρι και της τελικής υπογραφής και εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ουσιαστική έναρξή υλοποίησης ενός έργου που αποτελούσε ένα διαρκές αίτημα και ένα ζωτικό έργο, που αλλάζει τη μορφής της Ηγουμενίτσας».   

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρ: 55426 ΠΡΟΣ:  Αθήνα 23/05/2018 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ : 1. Τις διατάξεις, α) της νομοθεσίας που διέπει τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2212/52 (Α266), των Ν.Δ. 2957/54 και 4355/64 και των Β.Δ. 120/60 (Α30) και 498/60 (Α109). β) τις διατάξεις των Ν. 2218/94, 2240/94, 2307/95, 2503/97, 2672/98, 2738/99. γ) του Ν. 2362/95 (Α 247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". δ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154), όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38). ε) του άρθρου 90 του "Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα", που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). στ) του άρθρου 80 του Νόμου 4270/2014 "Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις"(ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014). ζ) του Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192/13-12-2017) "Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης". η) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20/27-1-2015) άρθρο 2 "Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού". θ) του Π.Δ 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208/4-11-2016) "... Μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης καί Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ...". ι) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/4-11-2016) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών". κ) Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/16.11.2016 (ΦΕΚ Τ.Β. 3722/17.11.2016) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση". 2. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018. 3. Την απόφαση με αριθμό ΧΔ 9035/30-7-73 "Περί γενικών διατάξεων που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηματοδότηση κ.λπ. έργων και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων". 4. Την πρόταση με αριθμό πρωτ.51826/1903/26.4.2018 της Περιφέρειας Ηπείρου 5. Το έγγραφο 1056/8.5.2018 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 6. Το Τεχνικό Δελτίο του Έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος ΤK : 101 80 Πληροφορίες : Ε.ΚΟΡΔΩΣΗ Τηλέφωνο : 210-3332939/e.kordosi@mnec.gr Αριθμός Απόφασης: 362 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1. Εγκρίνουμε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕΠ- 030 του έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής. 2. Οι εγκρίσεις αυτές θα περιληφθούν στην τροποποίηση 00 της ΣΑΕΠ-030, οπότε παύει να ισχύει η παρούσα απόφαση. 3. Η Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση μπορεί από την υπογραφή της να εκτελεί εντολές κατανομής χρηματοδότησης της Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για το παρακάτω έργο. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2018 Α/Α Κωδικός Έργου Ονομασία Προϋπολογισμός Πληρωμές Προηγ. Ετών ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ετήσιες Πιστώσεις 1ο 2ο 3ο 4ο 1 2018ΕΠ03000004 ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ (Είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας) 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ