Προσλήψεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη Θεσπρωτία, αλλά λιγοστές... Τι ειδικότητες προσλαμβάνονται...

Προσλήψεις θα γίνουν, ιατρών, νοσηλετών-τριών, κοινωνικών λειτουργών, επισκεπτών-τριών, διοικητικών οικονομικών υπαλλήλων για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη Θεσπρωτία, αλλά λιγότερες από τους άλλους νομούς της Ηπείρου... Ειδικότερα στη σχετική προκήρυξη προβλέπεται η πρόσληψη δύο ιατρών γενικής ιατρικής, ενός παιδιάτρου, δύο νοσηλευτών-τριών, μίας κοινωνικής λειτουργού, δύο επισκεπτών-επισκεπτριών και δύο διοικητικών-οικονομικών υπαλλήλων. Στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας, που περίπου έχουν τα ίδια πληθυσμιακά δεδομένα με τη Θεσπρωτία, θα προσληφθούν οι διπλάσιοι, ενώ στα Γιάννινα, λόγω των πολλών αναγκών, πολλοί περισσότεροι. Αναλυτικά: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Άρτας οκτώ θέσεις, Πρέβεζας οκτώ θέσεις, Ιωαννίνων 24 θέσεις και Ηγουμενίτσας τέσσερις θέσεις. ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρτα δύο θέσεις, Πρέβεζα δύο θέσεις, Ιωαννίνων έξι θέσεις, Ηγουμενίτσας μία θέση ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Άρτας τέσσερις θέσεις, Πρέβεζας τέσσερις θέσεις, Ιωαννίνων 12 θέσεις, Ηγουμενίτσας δύο θέσεις ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Άρτας δύο θέσεις, Πρέβεζας δύο θέσεις, Ιωαννίνων έξι θέσεις, Ηγουμενίτσας μία θέση. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Άρτας τέσσερις θέσεις, Πρέβεζας τέσσερις θέσεις, Ιωαννίνων 12 θέσεις, Ηγουμενίτσας δύο θέσεις. ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Άρτας τέσσερις θέσεις, Πρέβεζας τέσσερις θέσεις, Ιωαννίνων 12 θέσεις, Ηγουμενίτσας δύο θέσεις. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες.  Ειδικότερα αφορά σε σύμβαση εργασίας διετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (2868) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας) και των αποκεντρωμένων μονάδων τους.