Ανάγκη να αναδειχθεί τουριστικά η Θεσπρωτία στο σύνολό της...

Είναι αναγκαίο να αναδειχθεί τουριστικά η Θεσπρωτία στο σύνολό της και όχι μόνο η παράλια ζώνη... Μέσα από τη δημιουργία υποδομών, την αναβάθμιση της ποιότητας της τουριστικής δραστηριότητας και τον εκσυγχρονισμό των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών, θα υπάρξει επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αποτελεσματικότερη διαχείριση των τουριστικών πόρων καιδιάχυση της τουριστικής κατανάλωσης. Προς την κατεύθυνση αυτή χρειάζεται:  Ολοκληρωμένη προβολή – προώθηση της Θεσπρωτίας ως ενιαίου τουριστικού προορισμού (για παράδειγμα θα μπορούσε να γίνει η Θεσπρωτία προορισμός ιστορικού τουρισμού με επίκεντρο το Σούλι ή προορισμός θρησκευτικού τουρισμού με επίκεντρο τα μοναστήρια της και κυρίως αυτό της Μονής Γηρομερίου). Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων (Γιτάνης, Φανωτής κ.λπ.). Ανάδειξη των αγροδιατροφικών προϊόντων της τοπικής παραγωγής. Εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων για την ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας και την διατήρηση θετικής τουριστικής εικόνας σε επισκέπτες.