Οι εκβολές του Καλαμά είναι ζώνη υψηλού κινδύνου πλημμυρών και διάβρωσης...

Θα μελετηθούν μορφολογικά από το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτο"... 
Η περιοχή των εκβολών του ποταμού Καλαμά θα μελετηθεί μορφολογικά από το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτο"... Το έργο: «Μελέτη, πρόβλεψη και μοντελοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής επί της Δελταϊκής Ακτογραμμής του ποταμού Καλαμά», είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 91.300 ευρώ. Η περιοχή αυτή αποτελεί ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης, αφού κατατάσσεται στα πλέον απειλούμενα οικοσυστήματα, αφενός
διότι ανήκει σε ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας και αφετέρου επειδή αποτελεί περιοχή χαμηλού ανάγλυφου, του οποίου η μορφή και η δυναμική επηρεάζεται με δυσμενείς μεσοπρόθεσμες προοπτικές από τη συνεχιζόμενη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης. Μεταξύ άλλων, το έργο στοχεύει στη μελέτη της μορφολογίας του δέλτα του ποταμού, στη διερεύνηση των μεταβολών της δελταϊκής ακτογραμμής, καθώς και στη ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων και δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση της περιοχής. Έμφαση θα δοθεί στην αντιμετώπιση των διαβρωτικών και πλημμυρικών φαινόμενων στη δελταϊκή ζώνη, για την αποτελεσματικότερη θωράκιση της προστασίας του υπάρχοντος ζωτικού χώρου και πεδίου.