Στην ακριτική και φτωχή Θεσπρωτία οι νέοι επιστήμονες χρειάζονται στήριξη...

Οι σχεδιαζόμενες ειδικές δράσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογιώ για το νομό...

 Στην ακριτική και φτωχή της Θεσπρωτίας οι νέοι επιστήμονες χρειάζονται στήριξη. Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών της Θεσπρωτίας είναι ανάγκη να υλοποιηθούν γρήγορα τα νέα προγράμματα, που στηρίζουν την ερευνα, τους νέους επιστήμονες και τη σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με το
άνοιγμα διεξόδων σε νέους επιστήμονες και σε καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται ειδικές δράσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογιώ για τη Θεσπρωτία. Ειδική Δράση Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό
" Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία". Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών για τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού με την πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία προσβάσιμων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπρόσθετα, η δράση αυτή αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και  στοχεύουν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Ειδική Δράση στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών. Η ειδική δράση στον τομέα των υδατοκαλλιερειών αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις. Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι ερευνητικοί φορείς  και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι επιλέξιμες δαπάνες για τα έργα έρευνας και ανάπτυξης αφορούν δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει και για πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, ενώ οι ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορούν δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 3. Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων  «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.