Έξι θέσεις ειδικών, μία στην Ηγ/τσα, για την απεξάρτηση χρηστών προκηρύσσει το ΚΕΘΕΑ Ηπείρου

Τρείς θέσεις ψυχολόγων, δύο θέσεις κοινωνικών λειτουργών και μία θέση ειδικού θεραπευτή προκηρύσσει το ΚΕΘΕΑ HΠΕΙΡΟΣ, με σύμβαση εργασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, πρέπει να συμπληρώσουν
και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr). Συγκεκριμένα προκηρύσσονται οι θέσεις.


Κατηγορία - Ειδικότητα
Έδρα Θέσης
Συνολικός Αριθμός θέσεων
Κωδικός Θέσης
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Ιωάννινα
1
ΨΥΧ-ΗΠ-ΙΩ
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Άρτα
1
ΨΥΧ-ΗΠ-ΑΡ
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Ηγουμενίτσα
1
ΨΥΧ-ΗΠ-ΗΓ
Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Ιωάννινα
2
ΚΛ-ΗΠ
Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Ιωάννινα
1
ΑΠΘ-ΗΠ
  
 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής άρχισε την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και
ώρα 12:00 και λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 9241993 (ΚΕΘΕΑ Κεντρικές Υπηρεσίες) εσωτερικά τηλέφωνα 266 & 259).