Η Διά Βίου μάθηση δέν έχει μεγάλη ανταπόκριση στη Θεσπρωτία...

Η Διά Βίου μάθηση δέν έχει μεγάλη ανταπόκριση στη Θεσπρωτία... Γι' αυτό αναπτύσσονται δράσειςγια  την αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, τη συσχέτιση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, την υλοποίηση προγραμμάτων σχετικών με τον αλφαβητισμό, τον αριθμητισμό και τις νέες τεχνολογίες, τη διαρκή ενημέρωση των ατόμων με χαμηλά προσόντα για προγράμματα που θα τους επιτρέψουν την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων αλλά και την προσωπική τους ανάπτυξη. Η στρατηγική ‘‘Ευρώπη 2020’’, για έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς, αναδεικνύει τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων ως ιδιαίτερα σημαντικές για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ένα Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της Διά Βίου Μάθησης αλλά και ανάδειξης προτάσεων και συγκεκριμένων δράσεων σε αυτό το πεδίο, εχει ιδιαίτερη σημασία.