Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

80 χρόνια ζωής συμπλήρωσε η Αδελφότητα Πολυδροσιτών Θεσπρωτίας, που την ίδρυσε ένας ήρωας της Κατοχής!

Η Αδελφότητα των απανταχού Πολυδροσιτών είναι ένα σωματείο πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1935 από ξενιτεμένους Πολυδροσίτες. Συμπλήρωσε 80 χρόνια ζωής. Την ιδέα για την ίδρυση την είχε ένας νέος τότε γιατρός, ο Τάσος Αναγνωστόπουλος. Συμμετείχε ως έφεδρος ανθυπίατρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Λόγω της εθνικής
του δράσης κατά
την Κατοχή, συνελήφθη από τις στρατιωτικές αρχές Κατοχής. Κατά τη μεταφορά του στην Ιταλία στις 22 Ιανουαρίου 1943, το πλοίο ΤΖΕΝΟΒΑ που επέβαινε τορπιλίστηκε και ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Η Αδελφότητα συνεχίζει και σήμερα τη δράση της με τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιου του συνταξιούχου δικηγόρου Χρήστου Μαρτίνη, της εκπαιδευτικού Μαρίας Λαμπρίδη και των δραστήριων Πολυδροσιτών/σιτισσών Σβανά Κλεοπάτρας, Τσόδουλου Γεωργίου, Ράπελλα Αγνής, Σουλούτα Ευάγγελου, Σταμάτη Παναγιώτη.
***
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ:  "ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΙΤΩ"
ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται Σύλλογος των απανταχού διαμενόντων από την κοινότητα Πολυδρόσου του Ν. Θεσπρωτίας με έδρα την Αθήνα και επωνυμία:       ΄΄ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΙΤΩΝ ΄΄
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός του Συλλόγου είναι:
α) Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και συνεργασίας των απανταχού της γης Πολυδροσιτών, σε ζητήματα που αφορούν την ιδιαίτερη πατρίδα τους.
β) Η κατασκευή και συντήρηση χρήσιμων για την κοινότητα έργων και η δραστηριοποίηση με κατεύθυνση την πολιτιστική άνοδο του χωριού, τη διάσωση της παράδοσης και διάδοση των ηθών και εθίμων καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
γ) Η ανάληψη κάθε δυνατής πρωτοβουλίας για την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των ξενιτεμένων Πολυδροσιτών μελών και μη του Συλλόγου.
δ) Ανάπτυξη καλλιτεχνικής δραστηριότητας δια της δημιουργίας τμημάτων ερασιτεχνικού θεάτρου, χορωδίας, χορού (εθνικών χορών) μουσικής και εκθέσεων και λοιπών Πολιτιστικών εκδηλώσεων ως  και Πολιτιστικών Συνεδρίων και Σεμιναρίων.
ε) Η οργάνωση και παρουσίαση στην Αθήνα και στο χωριό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκδηλώσεων πνευματικού, καλλιτεχνικού  και πολιτιστικού χαρακτήρα. Οι παραπάνω εκδηλώσεις δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 3
Τα μέλη:  Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη.
Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του οποιοδήποτε πρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία που κατάγεται από την κοινότητα Πολυδρόσου ή απόκτησε δεσμούς μ’ αυτήν μετά από γάμο.
Αντεπιστέλλοντα μέλη γράφονται όσοι διαμένουν μακριά από την Αθήνα, τον Πειραιά και τα περίχωρα της Αττικής.
Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άτομα που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Αδελφότητα ακόμη και μη Πολυδροσίτες. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος να εκλέγονται στα Διοικητικά όργανα.
ΑΡΘΡΟ 4
Πόροι: Πόροι της Αδελφότητας είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών, πρόσοδοι από τα περιουσιακά της στοιχεία, δωρεές και κάθε νόμιμο έσοδο από τις δραστηριότητες της (ψυχαγωγικές, πολιτιστικές κλπ.)
ΑΡΘΡΟ 5
Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 6
Κάθε μέλος που η δραστηριότητά του είναι αντίθετη στους σκοπούς της Αδελφότητας ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης της υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του:
α) Γραπτή επίπληξη.
β) Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο
γ) Διαγραφή.
Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης και με πλειοψηφία των 5/7 των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 7
 Όργανα- Διοίκηση: Όργανα της Αδελφότητας είναι:
α)  Η  Γενική Συνέλευση
β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ)  Η Ελεγκτική επιτροπή.
Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της αδελφότητας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα.
Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γεν. Συνέλευση έχει:
α) Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. της Εφορευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 8
Η αδελφότητα διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό  Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται για θητεία 2 χρόνων σε μυστική ψηφοφορία.
Η αρχαιρεσιακή συνέλευση από ταμιακά εντάξει μέλη, μετά από τη λογοδοσία του απερχόμενου συμβουλίου, εκλέγει με ανάταση του χεριού τριμελή (3) Εφορευτική Επιτροπή η οποία διενεργεί τις εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία και σε κάθε  δευτεροβάθμια ηπειρωτική οργάνωση. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 9
Η εκλογή γίνεται αναλογικά και με μυστική ψηφοφορία σε ομοιόμορφα ψηφοδέλτια με τα οποία εφοδιάζει τους ψηφοφόρους η Εφορευτική Επιτροπή σε συνεργασία με την απερχόμενη διοίκηση.
Το εκλογικό υλικό φυλάγεται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Δ.Σ. για έξι (6) μήνες, διάστημα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί αγωγή βάσει του άρθρου 101 του Α.Κ.
Τα αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να ψηφίζουν, στερούνται όμως του δικαιώματος εκλογής στα όργανα της Αδελφότητας.
ΑΡΘΡΟ 10
Για να εκλεγεί κάποιος στο Δ.Σ ή στην Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να έχει εκπληρώσει κανονικά τις υποχρεώσεις του σαν μέλος.
ΑΡΘΡΟ 11
Το Δ.Σ. εντός 8 ημερών από της εκλογής του, συνέρχεται υποχρεωτικά με πρωτοβουλία του πλειοψηφούντος συμβούλου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γραμματέα και τον ταμία.
ΑΡΘΡΟ 12
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη και εκλέγεται την ίδια μέρα με το Δ.Σ.
Έργο της είναι να ελέγχει τα βιβλία του ταμείου και να υποβάλλει έκθεση σχετική με την Οικονομική κατάσταση της Αδελφότητας προς το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 13
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά 1 φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή από 3 μέλη του, αφού προσκληθούν τα υπόλοιπα μέλη, τουλάχιστον πριν 24 ώρες και με αναφορά του χώρου, χρόνου και θέματος. Για συνεδρίαση απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 4 μελών, (0ι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών) σε περίπτωσης δε ισοψηφίας το θέμα επανέρχεται στο επόμενο Δ.Σ. η συγκαλείται έκτακτο, ανάλογα του επείγοντος του θέματος και σε περίπτωση και πάλι ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Το Δ.Σ. συνέρχεται και έκτακτα με τις ίδιες προϋποθέσεις.
ΑΡΘΡΟ 14
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή 5 μη συνεχείς μέσα σε 1 χρόνο, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.
Στην περίπτωση αυτή , όπως και στην περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Δ.Σ. γίνεται αναπλήρωση από τον α’ αναπληρωματικό  και εφ’ όσον το παραιτούμενο μέλος έχει αξίωμα, γίνεται ανασύνθεση του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.
Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να καθαιρεθεί για παράβαση των καθηκόντων του με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης και με πλειοψηφία των 5/7. Την πρόταση μομφής που συνεπάγεται της καθαίρεση μπορεί να την κάνουν τα 2/7 των μελών της Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 15
Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα έγγραφα. Αντιπροσωπεύει την Αδελφότητα σε κάθε αρχή εκφράζοντας και υποστηρίζοντας τις αποφάσεις και θέσεις του Δ.Σ. άλλως τίθεται θέμα του αξιώματος του, και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της.
Ο Αντιπρόεδρος  αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων.
Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων, έχει την ευθύνη των βιβλίων της Αδελφότητας, πλην του ταμείου. Φυλάει τη σφραγίδα και συνυπογράφει με τον πρόεδρο κάθε έγγραφο.
Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει.
Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο Ταμείου και διπλότυπα εισπράξεων. Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, στο τέλος κάθε χρήσεως υποβάλλει απολογισμό Ταμιακής διαχειρίσεως και γενικά είναι υπεύθυνος για την καλή διαχείριση της περιουσίας της Αδελφότητας.
Ο Ταμίας μπορεί να κρατά στα χέρια του ποσό τέτοιο που καθορίζει το εκάστοτε Δ.Σ. για τις τρέχουσες ανάγκες.
ΑΡΘΡΟ 16
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά κάθε χρόνο από το Δ.Σ. Η πρόσκληση πρέπει να φτάνει στα μέλη τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να φέρει  τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα των ταμιακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα και μέρα στον ίδιο χώρο μετά πάροδο εβδομάδας. Τότε οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, τα οποία δεν μπορούν να είναι λιγότερα από 12 τουλάχιστον.
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση των 2/7 των μελών ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Τη συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης τη διευθύνει πρόεδρος εκλεγμένος από το Σώμα την ώρα εκείνη.
 ΑΡΘΡΟ 17
Το Δ.Σ. φροντίζει να τιμά με κάθε κατάλληλο τρόπο τα πρόσωπα εκείνα που παρέχουν μεγάλες υπηρεσίες ή προσφορές στην Αδελφότητα και τηρείται βιβλίο δωρητών.
Για εξαιρετικές τιμές το Δ.Σ. προτείνει στη Γενική Συνέλευση και εκείνη αποφασίζει.
ΑΡΘΡΟ 18
Η Αδελφότητα έχει σφραγίδα στρογγυλή η οποία φέρει κυκλικά τις λέξεις ΄΄ Αδελφότητα Απανταχού Πολυδροσιτών ΄΄ και στο μέσο την εικόνα του Αγίου Δημητρίου.
Η σημαία της Αδελφότητας είναι γαλανόλευκη και στο μέσο φέρει την εικόνα του Αγ. Δημητρίου. Επέτειος της Αδελφότητας ορίζεται η 26η Οκτωβρίου και γιορτάζεται με αρτοκλασία σε μία εκκλησία της Αθήνας και ακολουθεί συνεστίαση.
ΑΡΘΡΟ 19
Το Δ.Σ. φροντίζει εφ’ όσον είναι δυνατόν  για τις παρακάτω εκδηλώσεις:
α) Δοξολογία και αρτοκλασία Αγ. Δημητρίου την πρώτη ή δεύτερη Κυριακή μετά την 26η Οκτωβρίου και συνεστίαση.
β) Έναν ετήσιο χορό.
γ) Εκδρομή σε θάλασσα.
δ) Εκδρομή σε βουνό και σε αρχαιολογικό χώρο.
ε) Εκδρομή 15νθήμερη στο Πολύδροσο από 17-31 Ιουλίου.
ΑΡΘΡΟ 20
Ζητήματα συναφή με τον σκοπό της Αδελφότητας που δεν προβλέπονται όμως από το παρόν καταστατικό , λύνονται από τη Γενική Συνέλευση μέσα στο πλαίσιο των Νόμων.
ΑΡΘΡΟ 21
Η Αδελφότητα διαλύεται μόνο στις περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις των άρθρων 104 και 105 του Αστικού Κώδικα.
Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία περιέρχεται στην κοινότητα Πολυδρόσου.
ΑΡΘΡΟ 22
Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή διάλυση των διατάξεων μπορεί να γίνει από Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη και με πλειοψηφία τουλάχιστον ¾ από τα ταμιακά εντάξει μέλη και με απαρτία του ημίσεως των ταμιακά εντάξει μελών και πάνω. Όχι κάτω των 12 μελών.
ΑΡΘΡΟ 23
Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 22 άρθρα συζητήθηκε κατ΄ άρθρο στην Γεν. Συνέλευση της Αδελφότητας την 14η/5ου /1989 η οποία βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία με όλα τα μέλη της κανονικά καλεσμένα και επικυρώθηκε ομόφωνα για να τεθεί αμέσως σε ενέργεια.
Το Δ.Σ. εντέλλεται να το υποβάλλει αμέσως στο Πρωτοδικείο Αθηνών για έγκριση και να φροντίσει για την τύπωση, διανομή του στα μέλη και την πιστή τήρησή και εφαρμογή του.
***
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Ε. Αναγνωστόπουλος, Λ. Μαρτίνης
Κ. Αναγνωστόπουλος, Θ. Διώχνος
Θ. Αναγνωστόπουλος, Ε. Μαρτίνης,
Αν. Αναγνωστόπουλος, Στ. Αλεξίου,
Π. Μαρτίνης, Λαμ. Γάκης,
Λ. Μακόπουλος, Κων. Μαρτίνης,
Στ. Μακόπουλος, Γρ. Μάκος

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Προγονικές μνήμες ξαναζωντάνεψε ο Θεσπρωτός Σ. Δημητρίου με την παρουσίαση του "Μείναμε εμείς..." σε Αθήνα, Κόρινθο και Πάτρα (ΦΩΤΟ)

Τη μνήμη των προγόνων του λαλεί μέσα από το βιβλίο του "Μείναμε εμείς" ο Θεσπρωτός Σωτήρης Λ. Δημητρίου, το οποίο, μετά την παρουσίαση, πριν καιρό, στην Ηγουμενίτσα, παρουσιάστηκε και στη Φυλή Αττικής,  στην Κόρινθο και στην Πάτρα. Μέσα από τις σελίδες του ιστορικού μυθιστορήματος ανατέλλει  ο σεβασμός για τον άνθρωπο. Πάνω από τη βία και το μίσος, προβάλλει, μέσα από παραδόσεις και ήθη, μια συνθήκη με το όραμα. Ένα μυστικό ποτάμι ζωής φέρνει από περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα χρόνια, την ελευθερία στο πνεύμα του ανθρώπου. Πίστη στη μνήμη και στο όραμα είναι το αποκορύφωμα του βιβλίου, αυτές τις άσβηστες, τις αήττητες πηγές, πηγές, που δεν έχουν γραμμένους νόμους, αλλά κρατάνε την ψυχή πάνω από τη λήθη, μακριά από το ψεύδος. Η περιγραφή κυλάει χωρίς υπολογισμό, χωρίς υστερόβουλη σκέψη. Δεν χάνει ποτέ την αφετηρία, που την οδηγεί. 
ΣΤΗ ΦΥΛΗ
Στην εκδήλωση χαιρετισμούς απηύθυναν ο αντιδήμαρχος Φυλής Σπύρος Μπρέμπος, ο αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο πρόεδρος της …

Βλάχοι της Αλβανίας: "Δεν είμαστε ξεχωριστή εθνική μειονότητα, είμαστε Έλληνες"...

Οι Βλάχοι της Αλβανίας, σύμφωνα με το νέο νόμο περί μειονοτήτων στη γειτονική χώρα, περιλαμβάνονται στις οκτώ αναγνωρισμένες μειονότητες, δηλαδή την Ελληνική, τη Σλαβομακεδονική, τη Βλάχικη (Vllahe/Arumune), τους Ρομά, τους Αιγυπτίους, τους Μαυροβούνιους, τους Σέρβους, τους Βόσνιους και τους Βουλγάρους. Ο πρόεδρος της Ένωσης Βλάχων Θανάσης Πότσης, εκτός των άλλων, αναφέρει ότι οι Βλάχοι στα Βαλκάνια έχουν ελληνική και ιλλυρικη καταγωγή, δεν αποτελούν ξεχωριστό έθνος και ζητούν να αναφέρονται ως γλωσσική μειονότητα και όχι ως εθνική. Μεταξύ άλλων τονίζει ότι με βάση τη σύνθεση του πληθυσμού στην Αλβανία, από εθνικής και πολιτιστικό-γλωσσικής οπτικής γωνίας, στη χώρα μας ιστορικά διακρίνονταν δύο κατηγορίες ομάδων, από τις οποίες , η πρώτη ομάδα απαρτίζεται από τις εθνικές μειονότητες,οι οποίες πράγματι, χαρακτηρίζονται από έναν αριθμό εθνικών γνωρισμάτων, που τις διακρίνουν από το υπόλοιπο μέρος του πληθυσμού, ενώ στη δεύτερη ομάδα μετέχουν οι διάφορες πολιτιστικό-γλωσσικές κοινότητες,…

Η Θεσπρωτή ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα καθήλωσε το κοινό στην Ηγουμενίτσα με την ερμηνεία της...

Μέσα από  ποιητικό λόγο,  που εξέφραζε τα γνήσια και αυθεντικά βιώματά της και τα οποία ξετυλίχτηκαν πάνω στη σκηνή  ως φλογερό συναίσθημα, ως πόθος και πάθος για την πατρώα γη,   η Θεσπρωτή ηθοποιός (από το Ασπροκλήσι Φιλιατών) Βάνα Μπάρμπα, καθήλωσε το θεσπρωτικό κοινό στη μουσικοχορευτική παράσταση «ΗΠΕΙΡΟΣ… ΜΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ‘‘Ευχαριστώμεν… Ηπειρώτες ευεργέτες’’», που ανέβηκε στην κατάμεστη αίθουσα του θεάτρου "Εστία" Ηγουμενίτσας την Δευτέρα16 Οκτωβρίου. Ένιωσαν οι θεατές τον παλμό της ηθοποιού, αφού λειτουργούσε δημουργικά πάνω στη σκηνή με το ψυχικό της πεδίο. Συμπρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο κλαρινίστας Πέτρο Λούκας, καθώς και ο τραγουδιστής Αντώνης Κυρίστσης. Μαζί τους ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτικά σύνολα και το πολυφωνικό "Ήνορο". Αυτό τον... ύμνο καρδιάς για την Ήπειρο συνέγραψε και σκηνοθέτησε ο Θάνος Ζήκας. Ξεδιπλώθηκε στην παράσταση, μέσα από θεατρικά και μουσικά και χορευτικά δρώμαενα η εσωτερική ζωή των Ηπειρωτών. Η δύσκολη πορεία, με τον καημό της ξενητειά…

Ο "Τσάμης", ο Παραπόταμος Θεσπρωτίας, το ιταλικό τηλεοπτικό συνεργείο, η αστυνομία...

Δηλώνει "Τσάμης" ένας Αλβανός πολίτης.  Και.. τόπο καταγωγής στο διαβατήριό του τον Παραπόταμο (παλαιά Βάρφανη) Θεσπρωτίας, που ήθελε να επισκεφτεί. Και παρά την απαγόρευση, τα κατάφερε με τη διαμεσολάβηση του ιταλικού καναλιού «Italia 1». Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνή τύπου, αλλά και ηλεκτρονικών μέσων στην Ελλάδα, έγιναν κάποια γυρίσματα, προβλήθηκαν στην Ιταλία και δόθηκε η δυνατότητα στην Αλβανία να αναμοχλευθεί η θλιβερή προπαγάνδα περί "Τσαμουριάς", ενός θέματος που δυναμιτίζει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, καθώς είναι ανύπαρκτο, από οποιαδήποτε άποψη να το δει κανείς. Όλα τα έχει κρίνει η ιστορία. Οι λεγόμενοι "Τσάμηδες" δεν ήταν Αλβανοί, αποτέλεσαν θρησκευτική (μουσουλμανική)  μειονότητα, κάποιοι από αυτούς εγκλημάτισαν στα χρόνια της Κατοχής εναντίον του χριστιανικού στοιχείου του τόπου σε συνεργασία με τους κατακτητές, καταδικάστηκαν από ειδικό δικαστήριο, δημεύθηκαν οι περιουσίες, που τους είχαν παραχωρηθεί, και κατέφυγαν οικειοθελώς, αφού …

Το κρασί οινοποιείου στη Θεσπρωτία, που έφτιαξε οδοντίατρος, έχει διακριθεί διεθνώς!

Το κρασί οινοποιείου στη Θεσπρωτία, που έφτιαξε οδοντίατρος, έχει διακριθεί διεθνώς! Πρόκειται για το κρασί του οινοποιείου "Γιτάνη", που ίδρυσε στη Δάφνη Φιλιατών ο οδοντίατρος Σπύρος Μαρκατσέλης και είναι οικογενειακή επιχείρηση.  Με επιμέλεια και τεχνογνωσία, παράγεται σε περιορισμένο αριθμό από καλλιέργεια ποικιλιών αμπέλου ανώτερης ποιότητας, σε μια ορεινή περιοχή, με τις καλύτερες συνθήκες και εμφιαλώνεται  το κρασί "Μαρκατσέλη". Τα κρασιά του οινοποιείου "Γιτάνη", το κόκκινο και το λευκό, είναι πολυποικιλιακά, και σε όσους τα δοκιμάζουν αφήνουν, από την πρώτη στιγμή την καλύτερη εντύπωση. Ο Σπύρος Μαρκατσέλης, αν και οδοντίατρος, ασχολήθηκε με την παραγωγή κρασιού, καθώς η φύση τον... τράβηξε κοντά της και δικαιώθηκε απόλυτα ως προς το αποτέλεσμα. Αλλά ταυτόχρονα δείχνει και το δρόμο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ότι μέσα μέσα από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είτε στον πρωτογενή τομέα είτε σε άλλη δραστηριότητα, μπορούν να οικοδομηθούν συνθ…

Οι αστυνομικοί της Θεσπρωτίας εόρτασαν την "Ημέρα της Αστυνομίας" με δοξολογία...

Οι αστυνομικοί της Θεσπρωτίας εόρτασαν την "Ημέρα της Αστυνομίας" με δοξολογία στο μητροπολιτικό ναό του Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ηγουμενίτσας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Τίτου, πλαισιωμένου από το Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο πρωτοπρεσβύτεο π. Βελισσσάριο Σάντα, τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο-θεολόγο π. Ελευθέριο Κωνσταντή και άλλους κληρικούς. Μετά τη δοξολογία διαβάστηκε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. O Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στους αστυνομικούς, καλή δύναμη στο έργο τους.Την 20η Οκτωβρίου, εκτός  από τη μνήμη του μεγαλομάρτυρα  Αρτεμίου, έχει θεσπιστεί από την Πολιτεία και εορτάζεται η «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας". Νωρίτερα εψάλη θεία λειτουργία, στην οποία ιερούργησε ο Μητροπολίτης Τίτος. Στη δοξολογία παρέστησαν οι αστυνομικές, πολιτικές, δικαστικές και στρατιωτικές αρχές της περιοχής, εκπρόσωποι τοπικών επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων, εκπρόσωποι των ενώσεων αποστράτω.ν, συνδικαλιστικοί φορείς, καθώς και πολίτες.