80 χρόνια ζωής συμπλήρωσε η Αδελφότητα Πολυδροσιτών Θεσπρωτίας, που την ίδρυσε ένας ήρωας της Κατοχής!

Η Αδελφότητα των απανταχού Πολυδροσιτών είναι ένα σωματείο πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1935 από ξενιτεμένους Πολυδροσίτες. Συμπλήρωσε 80 χρόνια ζωής. Την ιδέα για την ίδρυση την είχε ένας νέος τότε γιατρός, ο Τάσος Αναγνωστόπουλος. Συμμετείχε ως έφεδρος ανθυπίατρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Λόγω της εθνικής
του δράσης κατά
την Κατοχή, συνελήφθη από τις στρατιωτικές αρχές Κατοχής. Κατά τη μεταφορά του στην Ιταλία στις 22 Ιανουαρίου 1943, το πλοίο ΤΖΕΝΟΒΑ που επέβαινε τορπιλίστηκε και ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Η Αδελφότητα συνεχίζει και σήμερα τη δράση της με τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιου του συνταξιούχου δικηγόρου Χρήστου Μαρτίνη, της εκπαιδευτικού Μαρίας Λαμπρίδη και των δραστήριων Πολυδροσιτών/σιτισσών Σβανά Κλεοπάτρας, Τσόδουλου Γεωργίου, Ράπελλα Αγνής, Σουλούτα Ευάγγελου, Σταμάτη Παναγιώτη.
***
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ:  "ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΙΤΩ"
ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται Σύλλογος των απανταχού διαμενόντων από την κοινότητα Πολυδρόσου του Ν. Θεσπρωτίας με έδρα την Αθήνα και επωνυμία:       ΄΄ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΙΤΩΝ ΄΄
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός του Συλλόγου είναι:
α) Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και συνεργασίας των απανταχού της γης Πολυδροσιτών, σε ζητήματα που αφορούν την ιδιαίτερη πατρίδα τους.
β) Η κατασκευή και συντήρηση χρήσιμων για την κοινότητα έργων και η δραστηριοποίηση με κατεύθυνση την πολιτιστική άνοδο του χωριού, τη διάσωση της παράδοσης και διάδοση των ηθών και εθίμων καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
γ) Η ανάληψη κάθε δυνατής πρωτοβουλίας για την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των ξενιτεμένων Πολυδροσιτών μελών και μη του Συλλόγου.
δ) Ανάπτυξη καλλιτεχνικής δραστηριότητας δια της δημιουργίας τμημάτων ερασιτεχνικού θεάτρου, χορωδίας, χορού (εθνικών χορών) μουσικής και εκθέσεων και λοιπών Πολιτιστικών εκδηλώσεων ως  και Πολιτιστικών Συνεδρίων και Σεμιναρίων.
ε) Η οργάνωση και παρουσίαση στην Αθήνα και στο χωριό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκδηλώσεων πνευματικού, καλλιτεχνικού  και πολιτιστικού χαρακτήρα. Οι παραπάνω εκδηλώσεις δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 3
Τα μέλη:  Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη.
Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του οποιοδήποτε πρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία που κατάγεται από την κοινότητα Πολυδρόσου ή απόκτησε δεσμούς μ’ αυτήν μετά από γάμο.
Αντεπιστέλλοντα μέλη γράφονται όσοι διαμένουν μακριά από την Αθήνα, τον Πειραιά και τα περίχωρα της Αττικής.
Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άτομα που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Αδελφότητα ακόμη και μη Πολυδροσίτες. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος να εκλέγονται στα Διοικητικά όργανα.
ΑΡΘΡΟ 4
Πόροι: Πόροι της Αδελφότητας είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών, πρόσοδοι από τα περιουσιακά της στοιχεία, δωρεές και κάθε νόμιμο έσοδο από τις δραστηριότητες της (ψυχαγωγικές, πολιτιστικές κλπ.)
ΑΡΘΡΟ 5
Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 6
Κάθε μέλος που η δραστηριότητά του είναι αντίθετη στους σκοπούς της Αδελφότητας ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης της υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του:
α) Γραπτή επίπληξη.
β) Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο
γ) Διαγραφή.
Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης και με πλειοψηφία των 5/7 των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 7
 Όργανα- Διοίκηση: Όργανα της Αδελφότητας είναι:
α)  Η  Γενική Συνέλευση
β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ)  Η Ελεγκτική επιτροπή.
Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της αδελφότητας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα.
Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γεν. Συνέλευση έχει:
α) Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. της Εφορευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 8
Η αδελφότητα διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό  Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται για θητεία 2 χρόνων σε μυστική ψηφοφορία.
Η αρχαιρεσιακή συνέλευση από ταμιακά εντάξει μέλη, μετά από τη λογοδοσία του απερχόμενου συμβουλίου, εκλέγει με ανάταση του χεριού τριμελή (3) Εφορευτική Επιτροπή η οποία διενεργεί τις εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία και σε κάθε  δευτεροβάθμια ηπειρωτική οργάνωση. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 9
Η εκλογή γίνεται αναλογικά και με μυστική ψηφοφορία σε ομοιόμορφα ψηφοδέλτια με τα οποία εφοδιάζει τους ψηφοφόρους η Εφορευτική Επιτροπή σε συνεργασία με την απερχόμενη διοίκηση.
Το εκλογικό υλικό φυλάγεται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Δ.Σ. για έξι (6) μήνες, διάστημα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί αγωγή βάσει του άρθρου 101 του Α.Κ.
Τα αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να ψηφίζουν, στερούνται όμως του δικαιώματος εκλογής στα όργανα της Αδελφότητας.
ΑΡΘΡΟ 10
Για να εκλεγεί κάποιος στο Δ.Σ ή στην Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να έχει εκπληρώσει κανονικά τις υποχρεώσεις του σαν μέλος.
ΑΡΘΡΟ 11
Το Δ.Σ. εντός 8 ημερών από της εκλογής του, συνέρχεται υποχρεωτικά με πρωτοβουλία του πλειοψηφούντος συμβούλου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γραμματέα και τον ταμία.
ΑΡΘΡΟ 12
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη και εκλέγεται την ίδια μέρα με το Δ.Σ.
Έργο της είναι να ελέγχει τα βιβλία του ταμείου και να υποβάλλει έκθεση σχετική με την Οικονομική κατάσταση της Αδελφότητας προς το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 13
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά 1 φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή από 3 μέλη του, αφού προσκληθούν τα υπόλοιπα μέλη, τουλάχιστον πριν 24 ώρες και με αναφορά του χώρου, χρόνου και θέματος. Για συνεδρίαση απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 4 μελών, (0ι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών) σε περίπτωσης δε ισοψηφίας το θέμα επανέρχεται στο επόμενο Δ.Σ. η συγκαλείται έκτακτο, ανάλογα του επείγοντος του θέματος και σε περίπτωση και πάλι ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Το Δ.Σ. συνέρχεται και έκτακτα με τις ίδιες προϋποθέσεις.
ΑΡΘΡΟ 14
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή 5 μη συνεχείς μέσα σε 1 χρόνο, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.
Στην περίπτωση αυτή , όπως και στην περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Δ.Σ. γίνεται αναπλήρωση από τον α’ αναπληρωματικό  και εφ’ όσον το παραιτούμενο μέλος έχει αξίωμα, γίνεται ανασύνθεση του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.
Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να καθαιρεθεί για παράβαση των καθηκόντων του με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης και με πλειοψηφία των 5/7. Την πρόταση μομφής που συνεπάγεται της καθαίρεση μπορεί να την κάνουν τα 2/7 των μελών της Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 15
Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα έγγραφα. Αντιπροσωπεύει την Αδελφότητα σε κάθε αρχή εκφράζοντας και υποστηρίζοντας τις αποφάσεις και θέσεις του Δ.Σ. άλλως τίθεται θέμα του αξιώματος του, και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της.
Ο Αντιπρόεδρος  αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων.
Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων, έχει την ευθύνη των βιβλίων της Αδελφότητας, πλην του ταμείου. Φυλάει τη σφραγίδα και συνυπογράφει με τον πρόεδρο κάθε έγγραφο.
Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει.
Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο Ταμείου και διπλότυπα εισπράξεων. Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, στο τέλος κάθε χρήσεως υποβάλλει απολογισμό Ταμιακής διαχειρίσεως και γενικά είναι υπεύθυνος για την καλή διαχείριση της περιουσίας της Αδελφότητας.
Ο Ταμίας μπορεί να κρατά στα χέρια του ποσό τέτοιο που καθορίζει το εκάστοτε Δ.Σ. για τις τρέχουσες ανάγκες.
ΑΡΘΡΟ 16
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά κάθε χρόνο από το Δ.Σ. Η πρόσκληση πρέπει να φτάνει στα μέλη τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να φέρει  τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα των ταμιακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα και μέρα στον ίδιο χώρο μετά πάροδο εβδομάδας. Τότε οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, τα οποία δεν μπορούν να είναι λιγότερα από 12 τουλάχιστον.
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση των 2/7 των μελών ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Τη συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης τη διευθύνει πρόεδρος εκλεγμένος από το Σώμα την ώρα εκείνη.
 ΑΡΘΡΟ 17
Το Δ.Σ. φροντίζει να τιμά με κάθε κατάλληλο τρόπο τα πρόσωπα εκείνα που παρέχουν μεγάλες υπηρεσίες ή προσφορές στην Αδελφότητα και τηρείται βιβλίο δωρητών.
Για εξαιρετικές τιμές το Δ.Σ. προτείνει στη Γενική Συνέλευση και εκείνη αποφασίζει.
ΑΡΘΡΟ 18
Η Αδελφότητα έχει σφραγίδα στρογγυλή η οποία φέρει κυκλικά τις λέξεις ΄΄ Αδελφότητα Απανταχού Πολυδροσιτών ΄΄ και στο μέσο την εικόνα του Αγίου Δημητρίου.
Η σημαία της Αδελφότητας είναι γαλανόλευκη και στο μέσο φέρει την εικόνα του Αγ. Δημητρίου. Επέτειος της Αδελφότητας ορίζεται η 26η Οκτωβρίου και γιορτάζεται με αρτοκλασία σε μία εκκλησία της Αθήνας και ακολουθεί συνεστίαση.
ΑΡΘΡΟ 19
Το Δ.Σ. φροντίζει εφ’ όσον είναι δυνατόν  για τις παρακάτω εκδηλώσεις:
α) Δοξολογία και αρτοκλασία Αγ. Δημητρίου την πρώτη ή δεύτερη Κυριακή μετά την 26η Οκτωβρίου και συνεστίαση.
β) Έναν ετήσιο χορό.
γ) Εκδρομή σε θάλασσα.
δ) Εκδρομή σε βουνό και σε αρχαιολογικό χώρο.
ε) Εκδρομή 15νθήμερη στο Πολύδροσο από 17-31 Ιουλίου.
ΑΡΘΡΟ 20
Ζητήματα συναφή με τον σκοπό της Αδελφότητας που δεν προβλέπονται όμως από το παρόν καταστατικό , λύνονται από τη Γενική Συνέλευση μέσα στο πλαίσιο των Νόμων.
ΑΡΘΡΟ 21
Η Αδελφότητα διαλύεται μόνο στις περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις των άρθρων 104 και 105 του Αστικού Κώδικα.
Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία περιέρχεται στην κοινότητα Πολυδρόσου.
ΑΡΘΡΟ 22
Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή διάλυση των διατάξεων μπορεί να γίνει από Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη και με πλειοψηφία τουλάχιστον ¾ από τα ταμιακά εντάξει μέλη και με απαρτία του ημίσεως των ταμιακά εντάξει μελών και πάνω. Όχι κάτω των 12 μελών.
ΑΡΘΡΟ 23
Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 22 άρθρα συζητήθηκε κατ΄ άρθρο στην Γεν. Συνέλευση της Αδελφότητας την 14η/5ου /1989 η οποία βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία με όλα τα μέλη της κανονικά καλεσμένα και επικυρώθηκε ομόφωνα για να τεθεί αμέσως σε ενέργεια.
Το Δ.Σ. εντέλλεται να το υποβάλλει αμέσως στο Πρωτοδικείο Αθηνών για έγκριση και να φροντίσει για την τύπωση, διανομή του στα μέλη και την πιστή τήρησή και εφαρμογή του.
***
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Ε. Αναγνωστόπουλος, Λ. Μαρτίνης
Κ. Αναγνωστόπουλος, Θ. Διώχνος
Θ. Αναγνωστόπουλος, Ε. Μαρτίνης,
Αν. Αναγνωστόπουλος, Στ. Αλεξίου,
Π. Μαρτίνης, Λαμ. Γάκης,
Λ. Μακόπουλος, Κων. Μαρτίνης,
Στ. Μακόπουλος, Γρ. Μάκος