Παράδοση μιλάει για τη Φοινικόπολη στη Θεσπρωτία, το σημερινό Φοινίκι, που είχε χιλιάδες κατοίκους!

Παράδοση μιλάει για τη Φοινικόπολη στη Θεσπρωτία, το σημερινό Φοινίκι, που είχε χιλιάδες κατοίκους. Μπορεί και να είναι μυθικής προέλευσης η παράδοση, μπορεί να έχει και κάποια βάση. Ο αείμνηστος Νικόλαος Πολίτης γράφει σχετικά στο βιβλίο του "οι παραδόσεις του ελληνικού λαού", που πρωτοεκδόθηκε το 1904: "Η μεγαλύτερη χώρα του τόπου ήταν η Φοινικόπολη...και την είχε χτίσει μια βασιλοπούλα που ῤθ' από την
Ανατολή. Αυτή ήταν έμορφη σαν τον ήλιο, και όταν εστολίζονταν έβανε και εννιά αρμάδες φλωριά. Και επειδή δεν ηύρε κανέναν άξιο να την πάρει ήρθε και έχτισε το Φοινίκι. Και έζησε και εβασίλεψε εκεί και απέθανε, και έκανε πολλές καλοσύνες, και την ομολογούσαν ότι είχε καλή ψυχή...".